آخرین رویدادهای نک

ر‌َد‌‌ِ‌ّ آنی: نمایشگاهی بر نقاشی

"سرگشتگی"

کارگاه "هنر درگیر اجتماعی"

"آخال" آثار شادی یثربی

یادداشت#1

نمایشگاه گروهی "ابراز"

"تنازع" نمایشگاه آثار بهناز فاضلیان

اولین فروش سالانه گالری نک

"هرم واژگون" نمایشگاه گروهی عکس

نظام ناحیه ای

خاطرات سیال

راز جنگل

نشست پیرامون نمایشگاه عکس های مهرداد میرزایی با عنوان " جمهوری "

دپارتمان ها

دپارتمان فیلم و نمایش

دپارتمان هنرهای تجسمی

دپارتمان دیزاین

دپارتمان آموزش

گالری تصاویر

افتتاحیه نمایشگاه "آخال"

افتاحیه نمایشگاه "یادداشت# 1"

افتتاحیه نمایشگاه گروهی "ابراز"

افتتاحیه نمایشگاه "تنازع" آثار بهناز فاضلیان

افتتاحیه فروش سالانه گالری نک

افتتاحیه نمایشگاه گروهی عکس "هرم واژگون"

افتتاحیه نمایشگاه گروهی عکس "هرم واژگون"

نمایشگاه "نظام ناحیه ای"

نمایشگاه "نظام ناحیه ای"

نمایشگاه "نظام ناحیه ای"

نمایشگاه "نظام ناحیه ای"

افتتاحیه نمایشگاه "فیدوس"

نمایشگاه "خاطرات سیال" آنالی وکیلی

نمایشگاه "خاطرات سیال" آنالی وکیلی

نشستی پیرامون نمایشگاه عکس های مهرداد میرزایی

نشستی پیرامون نمایشگاه عکس های مهرداد میرزایی

نمایشگاه جمهوری

افتتاحیه نمایشگاه گروهی زوج

افتتاحیه نمایشگاه گروهی زوج

نمایشگاه "سرخ کوری"