آخرین رویدادهای نک

نظام ناحیه ای/ Zone System

خاطرات سیال

سرخ کوری

کارگاه هنر الیاف

"کارگاه مجسمه سازى" - جاذبه

كارگاه اصول و روش هاى طراحى استورى برد

راز جنگل

گالری نک ،نمایشگاه گروهی نقاشی" پدیده جانبی" بازدید 19 شهریور-1 مهر

گفتمان هنری

نشست پیرامون نمایشگاه عکس های مهرداد میرزایی با عنوان " جمهوری "

دپارتمان ها

دپارتمان فیلم و نمایش

دپارتمان هنرهای تجسمی

دپارتمان دیزاین

دپارتمان آموزش

گالری تصاویر

نمایشگاه "نظام ناحیه ای"

نمایشگاه "نظام ناحیه ای"

نمایشگاه "نظام ناحیه ای"

نمایشگاه "نظام ناحیه ای"

افتتاحیه نمایشگاه "فیدوس"

افتتاحیه نمایشگاه "فیدوس"

نمایشگاه "خاطرات سیال" آنالی وکیلی

نمایشگاه "خاطرات سیال" آنالی وکیلی

نشستی پیرامون نمایشگاه عکس های مهرداد میرزایی

نشستی پیرامون نمایشگاه عکس های مهرداد میرزایی

نشستی پیرامون نمایشگاه عکس های مهرداد میرزایی

نمایشگاه جمهوری

کارگاه مجسمه سازی/جاذبه

افتتاحیه نمایشگاه گروهی زوج

افتتاحیه نمایشگاه گروهی زوج

افتتاحیه نمایشگاه گروهی زوج

نمایشگاه "سرخ کوری"

نمایشگاه "سرخ کوری"